Forskningsprojekt vi stödjer

Målsättning

Forskningarna försöker ta fram en metod för att upptäcka magsäckscancer i ett tidigt skede, med hjälp av ett blodprov. Dessutom försöker man också i större detalj förstå hur magsäckcancer utvecklar sig. Den informationen kan eventuellt kan ligga till grund för hur man kan få fram bättre behandlingar eller förebyggande åtgärder.

Patientprover – en guldgruva för forskarna

Som en central del i forskningen finns patientprover som vi analyserar. Vi har tillgång till två patientmaterial, som är helt ovärderliga för oss eftersom vi inte skulle kunna göra några analyser alls utan de här proverna. Materialen innehåller blodprover och magsäcksprover från personer ur olika kategorier. Dels personer med magsäckscancer, och dels personer med eller utan H. pylori-infektion. Det första materialet samlades in i Göteborg ca 2008. Provmaterialet var av hög kvalitet, men eftersom magsäckscancer är relativt ovanligt i Sverige kunde vi inte ta prover från tillräckligt många personer med H. pylori-infektion och förstadier till magsäckscancer.

Medverkande forskare

Forskning involverar oftast samarbeten mellan många olika personer, och de här samarbetena förändras ofta mycket allteftersom tiden går. Det kan bero på att studenter gör kortare eller längre projekt som ingår som en del i forskningen, eller att samarbetspartners ändras över tid beroende på att ett projekt har behov av olika kompetens under olika delar av projektets gång.

Nyckelpersoner i projektet, personer som har medverkat och/eller som fortfarande är aktiva:

Dr Lawrence Paszat, Toronto.
Huvudansvarig för insamling av patientprover i Nicaragua.

Dr Reyna Palacios, Managua
Lokalt ansvarig för insamling av patientprover i Nicaragua.

Prof. David Y Graham, Houston.
Ansvarig för odling av Helicobacter pylori från patientprover.

Prof. Massimo Rugge, Padova
Ansvarig för mikroskopianalys av vävnadsprover.

Dr Matteo Fassan, Padova
Ansvarig för mikroskopianalys av vävnadsprover.

Prof. Barry Marshall, Perth
Aktiv samarbetspartner i Perth.

Prof. Samuel Lundin, Göteborg / Perth
Arbetar heltid med projektet i Göteborg och Perth.

Dr Malin Östensson, Göteborg
Arbetar halvtid på projektet i Göteborg under 2016. Lönen finansierad av stiftelsen.

Dr Kaisa Thorell, Stockholm
Tidigare doktorand i Göteborg. Är nu forskare på Karolinska Institutet.

Resultat från forskningen

På sätt och vis kan man säga att innan forskningsresultat har publicerats i en forskningstidsskrift så ”finns” resultaten inte. Innan en forskningsartikel kan publiceras granskas den av andra forskare i branschen, och de kan ge sina kommentarer. Ibland får man då gå tillbaka till laboratoriet och göra om vissa analyser, eller göra nya analyser, för att forskningsresultaten ska kunna anses giltiga. Först när den har godkänts av de granskande forskarna publiceras artikeln.

De artiklar/publikationer som gjorts i projektet under de senaste åren är:

  • I tidsskriften Helicobacter (2013, författare är Jenni Adamsson m.fl.). Vi beskriver skillnader mellan antikroppssvar mellan personer med magsäckscancer och personer med Helicobacter pylori-infektion men utan cancer.
  • I tidsskriften BMC Medical Genomics (2013, författare Intawat Nookaew m.fl.). Vi beskriver hur genanvändningen skiljer sig åt mellan personer med tidiga magsäcksförändringar och personer som har H. pylori-infektion utan förändringar.
  • Doktorsavhandling av Kaisa Thorell, som tidigare var doktorand i projektet (2014, Göteborgs Universitet). Kaisa beskriver här sina resultat angående karakterisering av H. pylori-bakterier och H. pylori-infektion i personer i Sverige och Nicaragua med och utan tidiga magsäcksförändringar orsakade av infektionen.
  • I tidsskriften Gastric Cancer (2016, författare Bert Kindlund m.fl.). Vi beskriver hur inhibitoriska immunceller, s.k. regulatoriska T-celler, fungerar hos de som drabbats av magsäckscancer.

Flera nya artiklar är också på gång, vi beräknar att 2-3 nya artiklar kommer att accepteras för publicering under 2016.